लिम्बुवान अध्ययन केन्द्रको साधारण सभा (दोश्रो अधिवेशन) सम्बन्धी सूचना