Mission

Mission

Limbuwan Study Center will generate knowledge researches, studies and documentations of various aspects of Limbuwan and people of Limbuwan.

ध्येय

लिम्बुवान र लिम्बुवानवासी सम्बन्धि बिभिन्न क्षेत्र तथा बिषयबस्तुहरुको अध्ययन, अनुसन्धान र अभिलेख तयार गरि ज्ञान अभिवृद्ध गर्न सहयोग पु¥याउनेछ ।