Vision

Vision

Limbuwan Study Center will be an established center for intellectual and academic activities

परिदृष्य

लिम्बुवान अध्ययन केन्द्र एक बौद्धिक र प्राज्ञिक केन्द्रको रुपमा स्थापित भएको हुनेछ ।