Objectives

Strategy

  • Work in collaboration and partnership with government and non-government national and international governmental organizations, stakeholders and experts.
  • Mobilization of experts and expertise,
  • Diversification of income source of institution,
  • Forging a conducive environment for the study and research
  • Work on priority basis

रणनीति

  • राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय सरकारी तथा गैर सरकारी संघसंस्था, सरोकारवाला र विज्ञहरूसंग सहकार्य तथा साझेदारीमा काम गर्ने,
  • विज्ञ र विज्ञताको परिचालन गर्ने,
  • अध्ययन तथा अनुसन्धानका लागि सहयोगी वातावरण निर्माण गर्ने,
  • आर्थिक स्रोतहरूको विविधीकरण गर्ने,
  • प्राथमिकताको आधारमा काम गर्ने,